Site Logo
02

โครงการความร่วมมือระหว่าง สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้และ ม.น.ข.
มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร สายอาชีพ

          สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้  ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2504 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 57 ปี  โดยมีสมาชิกจำนวน 100 กว่าคน สมาชิกของสโมสร เป็นผู้มีจิตอาสา จาก 20 ประเทศที่ทำธุรกิจและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ถือเป็นสโมสรโรตารีที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง  สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้  ได้ดำเนินกิจกรรมการกุศลหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในกิจกรรมที่สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้  ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง  คือการประสานงานกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องถึงระดับอุดมศึกษา โดยได้มอบทุนฯ มาอย่างต่อเนื่องมาทุกปี เป็นเวลา มากกว่า 50 ปี

 

          ในปัจจุบัน ประเทศต่างๆทั่วโลกได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมต่อกับนานาชาติอย่างมากมาย สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  การพัฒนาบุคลากรโดยให้การศึกษาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้จึงมีแนวความคิดที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาต่างๆและนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
      

          สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้และ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)ได้ร่วมหารือ และดำเนินโครงการความร่วมมือในการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร สายอาชีพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจจะศึกษาต่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาและกรรมการร่วมของสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ และมูลนิธิฯ ให้ได้ศึกษาต่อในสายวิชาอาชีพ ระดับ ปวช., ระดับ ปวส.และผู้ช่วยพยาบาล  ให้ได้ฝึกปฏิบัติงานเพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ พ.ศ. 2561 – 2563  รวม 3 ปีการศึกษา โดยสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ได้มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน  1,620,000. บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 30 ทุน คือ

1. นักเรียน ระดับปวช.3ปี 10 ทุนๆละ 20,000 บาทต่อคนต่อปี

2. นักศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวส.2ปี จำนวน  10  ทุนๆละ  25,000 บาทต่อคน ต่อปี

3. นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี จำนวน 10  ทุนๆละ  52,000 บาทต่อปีต่อคน  

การให้ทุนการศึกษานี้ เป็นการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ ต่อไป

การประชุมร่วมสโมสรโรตารี่กรุงเทพใต้และ ม.น.ข.
 
 

การรับมอบเงินทุนงวดแรกจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพใต้
 
 

การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2561
 

 
 
 
 
 

นักเรียนทุนใหม่ถ่ายภาพกับเจ้าของทุน

ปฐมนิเทศนักเรียนทุนใหม่
 
 

 


 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register