Site Logo
20

รายงานการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  ม.น.ข. พร้อมด้วยผู้บริจาคทุน มอบทุนการศึกษา "โครงการ ม.น.ข. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพิการและนักเรียนขาดแคลน" แก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท


วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  
ม.น.ข. พร้อมด้วยผู้บริจาคทุน มอบทุนการศึกษา "โครงการ ม.น.ข. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพิการและนักเรียนขาดแคลน" แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท


วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓  
ม.น.ข. มอบทุนการศึกษา "โครงการ ม.น.ข. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพิการและนักเรียนขาดแคลน" แก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี จ. นนทบุรี  จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓  
ม.น.ข. มอบทุนการศึกษา "โครงการ ม.น.ข. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพิการและนักเรียนขาดแคลน" แก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร  จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท


วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  ม.น.ข. และผู้บริจาคทุน "โครงการ ม.น.ข. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพิการและนักเรียนขาดแคลน" มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษานครปฐม จ.นครปฐม  จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  ม.น.ข. มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนกับ ม.น.ข. และประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ณ ห้อง ๓๙๙ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  ม.น.ข.มอบเงิน "โครงการ ม.น.ข.ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ณ โรงเรียนปทุมคงคา จำนวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท


วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  ม.น.ข.มอบเงิน "โครงการ ม.น.ข.ปันสุข" 
เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ณ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) จำนวน ๕๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ม.น.ข.มอบเงิน "โครงการ ม.น.ข.ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง จำนวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท  และโรงเรียนสายน้ำทิพย์ จำนวน ๕๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายน้ำผึ้ง

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ช่วงบ่าย)  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์  NBT

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ม.น.ข. มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  แก่นักเรียนทุนส่วนกลางและปริมณฑล  ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา  เอกมัย  กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ม.น.ข. มอบเงิน"โครงการ ม.น.ข. ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-๑๙  ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ จ. นครปฐม  จำนวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท และโรงเรียนวัดงิ้วราย (พินทิพยาคาร) จ.นครปฐม จำนวน ๕๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์  NBT


การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคุณหญิงอัมพร  มีศุข  ชั้น ๑  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๓๙๙  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแดลนฯ  จัดงานปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ให้แก่นักเรียนทุนที่คัดเลือกใหม่ ระดับอุดมศึกษา (ทุน ม.น.ข.)   ที่ศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ณ ห้องประชุมสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา  โรงเรียนปทุมคงคา


วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์  รองประธานกรรมการบริหารฯ   เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบทุนช่
วยนักศึกษาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน ๔  ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในวันสถาปนา๖๖ ปี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ พ. ต. ท. คมวิชช์​ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทายาท​ นายวินัย​ พัฒนรัฐ​ และครอบครัว บริจาคเงินจากชมรมอาสาสมัครเพื่อเด็กพิการ ๒๕   ซึ่งเลิกกิจการ ให้แก่มูลนิธืช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนพิการและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ จำนวน  1,451,555. 83 บาท โดยมี​ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองประธานมูลนิธิฯ  นางวรรณวิไล  วรวิกโฆษิต เลขาธิการ และนางจารุพร  พุทธวิริยากร รับมอบเงินบริจาค


วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ กรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ( ม.น.ข) ติดตามผลนักเรียนทุนโครงการ ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ที่วิทยาลัพาณิชยการธนบุรี


การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และสังสรรค์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอาหารโกจิ โรงแรมแบงค็อกแมริออท มาร์ควิส ควีนส์พาร์ค 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register