Site Logo
11

(คลิก)ม.น.ข. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนประจำปีการศึกษา 2563 

* หมายเหตุ   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขอให้ติดต่อกองกิจการนิสิต  เพื่อขอใบรับรองสถานภาพยืนยันการเป็นนักศึกษาของสถาบัน  และส่งกลับมายังมูลนิธิฯ โดยด่วน  เพื่อมูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาให้ต่อไป

Post Rating

Comments

น.ส.ปิยกานต์ สุขเกษม
Sunday, October 03, 2021 9:56 PM
ข้าพเจ้าสมัครขอรับทุนนี้ เพราะข้าพเจ้ามีความใฝ่เรียนรู้ มีความฝันอยากเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เเต่ทางครอบครัวขอข้าพเจ้า ขาด ทุนทรัพย์ในการศึกษา ข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่อขอทุนการศึกษานี้เพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะนำมาใช้เป็นประโยชน์เเละสานต่อความฝันพระเจ้าต่อไป

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register