Site Logo
11

 ม.น.ข.รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2564 ที่สถาบันการศึกษาของรัฐบาล ให้ได้รับทุนการศึกษา "ม.น.ข." (คลิ้ก) เข้าดูรายละเอียดใบสมัครได้ที่ลิ้งนี้
 

Post Rating

Comments

นางสาว นภากร สุขเจริญ
# นางสาว นภากร สุขเจริญ
Friday, March 12, 2021 7:39 AM
ข้าพเจ้าสมัครขอรับทุนนี้ เพราะข้าพเจ้ามีความใฝ่เรียนรู้ มีความฝันอยากเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เเต่ทางครอบครัวขอข้าพเจ้า ขาด ทุนทรัพย์ในการศึกษา ข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่อขอทุนการศึกษานี้เพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะนำมาใช้เป็นประโยชน์เเละสานต่อความฝันพระเจ้าต่อไป

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register