Site Logo
09
รายนามคณะกรรมการกลาง ประจำปี ๒๕๖๐
หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร  สวัสดิวัตน์          ประธานกิตติมศักดิ์
นายกล้า สมตระกูล กรรมการ
นางสาวกานต์มณี   ศักดิ์เจริญ กรรมการ
นายโกศล   ชูช่วย         กรรมการ
นายชวน   หลีกภัย กรรมการ
นายแพทย์ดุสิต   สุนทราณู กรรมการ
นายแถมสิน   รัตนพันธุ์ กรรมการ
หม่อมราชวงศ์นริศรา   จักรพงษ์ กรรมการ
นางบุญนาค   เสียงสุวรรณ กรรมการ
นางประยงค์   สุทธิรัตน์ กรรมการ
นางปราณี   พุกภักดี กรรมการ
ท่านผู้หญิงภรณี   มหานนท์ กรรมการ
นางมัลลิกา   ซาเลบาย กรรมการ
นางรัชดา   คลี่สุนทร กรรมการ 
นายวัฒนา   นวลสุวรรณ์ กรรมการ
นางสาววันเพ็ญ   จันทรวิเชียร กรรมการ
คุณหญิงวิจันทรา   บุนนาค กรรมการ
ดร.วิชัย   ตันศิริ กรรมการ
ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์   วีรานุวัตติ์ กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ   ธีระปถัมภ์ กรรมการ
นายสง่า   ลีนะสมิต กรรมการ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์   บริพัตร กรรมการ
นายสุธรรม   ปั้นประเสริฐ กรรมการ
คุณหญิงสุชาดา   ถิระวัฒน์ กรรมการ
นายสุรินทร์   โกสิยางกูร กรรมการ
คุณหญิงแสงเดือน  ณ  นคร     กรรมการ
นางอรสา  ศาสตระรุจิ กรรมการ
นางอินทิรา   ตันตริยานนท์ กรรมการ
ท่านผู้หญิงเอื้ออิศรา   บุรณศิริ กรรมการ
นายพลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ กรรมการ
นางสายพิณ  พหลโยธิน กรรมการ
คุณหญิงสุจิตรา  มงคลกิติ กรรมการ
นายสุวัฒน์  เงินฉ่ำ กรรมการ
คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ
นายเกษม  จันทร์น้อย กรรมการ
นางสาวสมร  คงรุ่งเรือง กรรมการ
นางวัฒนา   บุญเสนอ กรรมการ

รายนามคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประจำปี  ๒๕๖๐
คุณหญิงแสงเดือน  ณ นคร ที่ปรึกษา
นางขจิตพรรณ  ไทยเพ็ชร ที่ปรึกษา
หม่อมราชวงศ์โอภาศ   กาญจนะวิชัย ประธานกรรมการบริหาร
นางเดือนฉาย  คอมันตร์ รองประธาน
นายวิทธยา   บริบูรณ์ทรัพย์ รองประธาน
นางสาววัลลีย์  วงศ์ภักดี เหรัญญิก
นายวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์ กรรมการและรองเหรัญญิก
นายโชติ  โสภณพนิช           กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา ม.น.ข.
นายบุญจง  ลิ้มอุดมพร                 กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา นวฤกษ์
นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์                 กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
นางมุกดา  (จิราธิวัฒน์) เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการ
นายโฉลกพร  ผลชีวิน กรรมการ
นายปาลชัย   มีศุข กรรมการ
นางสุธิดา  กัลยาณรุจ กรรมการ
นายสุนทร  พรหมรัตนพงษ์ กรรมการ
นางพนิดา  วิชัยดิษฐ กรรมการ
นางสาวุภรณ์   ปรีชาอนันต์ กรรมการ 
นายประสิทธิ์  บุญทรง กรรมการ
นางสิริรัตน์  เกษประทุม กรรมการ
นายภูพิพัฒน์  สังข์สุวรรณ กรรมการ
นางวรรณวิไล  วรวิกโฆษิต กรรมการและเลขาธิการ
นางสุพัฒตรา  ลิมปะพันธุ์ กรรมการและรองเลขาธิการ
นางจารุพร    พุทธวิริยากร กรรมการและรองเลขาธิการ

รายนามคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา ม.น.ข.
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายประสงค์   ธาราไชย                 ที่ปรึกษา
นางสาววัลลีย์   วงศ์ภักดี                 ที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์                 ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์   พูลทรัพย์                        ประธานอนุกรรมการ
นางวรรณวิไล  วรวิกโฆษิต                                            รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนะกุล                 อนุกรรมการ
(รองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ)   
นายชาญชัย  สุวรรณวัฒน์                  อนุกรรมการ 
(เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ)
นางสุธิดา  กัลยาณรุจ                   อนุกรรมการ
นางสาวสุภรณ์  ปรีชาอนันต์                                       อนุกรรมการ
นางจารุพร   พุทธวิริยากร                     อนุกรรมการ
นางสุคณฑา  บุญบวรพานิชกุล                   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                   อนุกรรมการ
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล                   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร                   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                   อนุกรรมการ
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   อนุกรรมการ
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น                   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา                   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร                           อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม           อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                           อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้                   อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ           อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง           อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                   อนุกรรมการ
นางสิริรัตน์  เกษประทุม                           อนุกรรมการและเลขานุการ
นายประสิทธ์  บุญทรง                           อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์”
ประจำปี  ๒๕๖๐

หม่อมราชวงศ์โอภาศ   กาญจนะวิชัย   ที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์   ฮุนเมฆาเวทย์           ที่ปรึกษา
นางสาววัลลีย์  วงศ์ภักดี           ที่ปรึกษา
นายบุญจง   ลิ้มอุดมพร           ประธานอนุกรรมการ
นางวรรณวิไล  วรวิกโฆษิต   รองประธานอนุกรรมการ
นางสุพัฒตรา  ลิมปะพันธุ์   อนุกรรมการ
นางเยาวลักษณ์  ดอนสุวรรณ์   อนุกรรมการ
นายปาลชัย  มีศุข           อนุกรรมการ
นางสาวสุคนธา  บุญบวรพานิชกุล   อนุกรรมการ
นางพรสวรรค์  สมะนารี               อนุกรรมการ
นายบัญญัติ  ไม้งาม           อนุกรรมการ
นางวัฒนา   บุญเสนอ   อนุกรรมการและเลขานุการ  
นายภูพิพัฒน์  สังข์สุวรรณ              อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
รายนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ประจำปี  ๒๕๖๐
ดร.จรูญ  ไชยศร ที่ปรึกษา
นางขจิตพรรณ   ไทยเพ็ชร           ที่ปรึกษา
นายเกษม  จันทร์น้อย         ที่ปรึกษา
นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์       ประธานอนุกรรมการ
นางสลักจิต  อุบลวิรัตนา อนุกรรมการ
นางพนิดา  วิชัยดิษ อนุกรรมการ
นางสาวจารุวรรณ  ธรรมวิทย์ อนุกรรมการ
นางสาวกิติพร  บุญอ่ำ อนุกรรมการ
นายวิศิษฐ์  เจียรณัย อนุกรรมการ
นางสาวปรานี  บุญยรัตน อนุกรรมการ
นางสุพัฒตรา  ลิมปะพันธุ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวลัดดา  เจริญชาศรี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธนภค  วรรณรักษ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการ
โครงการ ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

หม่อมราชวงศ์โอภาศ   กาญจนวิชัย ที่ปรึกษา
ดร.พนม   พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษา
นางเดือนฉาย   คอร์มันตร ที่ปรึกษา
นายประสงค์   ธาราไชย ที่ปรึกษา
นายโชติ   โสภณพนิช ประธานกรรมการ
นายบุญจง   ลิ้มอุดมพร รองประธานกรรมการ
นางสาววัลลีย์  วงค์ภักดี กรรมการ
นายวีระศักดิ์   ฮุนเมฆาเวทย์ กรรมการ
นางสาวสุภรณ์   ปรีชาอนันท์ กรรมการ
นางสาวเยาวลักษณ์   ดอนสุวรรณ์ กรรมการ
นางพรสวรรค์   สมะนารี กรรมการ
นางวรรณวิไล   วรวิกโฆษิต กรรมการ
นางวัฒนา   บุญเสนอ กรรมการและเลขานุการ
นางสุพัฒตรา   ลิมปะพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน
หม่อมราชวงศ์โอภาศ  กาญจนะวิชัย                        ที่ปรึกษา
นางสาววัลลีย์  วงศ์ภักดี                 ที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์                 ประธานอนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการจัดหาทุน                 อนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษาพระราชทาน ”นวฤกษ์” อนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา ม.น.ข.         อนุกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์                         อนุกรรมการ
นางวรรณวิไล   วรวิกโฆษิต                 อนุกรรมการและเลขานุการ
นางจารุพร  พุทธวิริยากร                         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register