Site Logo
09
ระเบียบทุนการศึกษาพระราชทาน  “นวฤกษ์”
…………………………..
๑. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินจำนวน ๕๑,๑๑๑ บาท (รวมตัวเลขแล้วได้ ๙) เป็นทุนประเดิมและพระราชทานนามทุนนี้ว่า ทุน“นวฤกษ์” โดยให้มูลนิธิฯ เก็บเฉพาะดอกผลใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีพระราชประสงค์ให้ผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลตั้งเป็นกองทุน “นวฤกษ์”  สาขา .........ได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมา 

๒. วัตถุประสงค์  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี  ขยัน  อดทน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ สายอาชีพ ระดับ ปวช. , ปวส. , และระดับปริญญาตรีตามสมควรแก่ศักยภาพของผู้เรียนโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

๓. การบริจาค  ผู้บริจาคสามารถให้ทุนการศึกษาโดยตั้งเป็นกองทุนเพื่อใช้ดอกผล หรือบริจาคเป็นรายปี

๔. มูลค่าเงินทุน  ปรับเพิ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
      ๔.๑ ระดับ ปวช., ปวส., และระดับปริญญาตรี จำแนกเป็น 
๔.๑.๑  ระดับ ปวช.,และ ปวส.  ปีละ  ๘,๐๐๐. บาท
๔.๑.๒  ระดับปริญญาตรี (คณะทั่วไป) ปีละ  ๘,๐๐๐. บาท
๔.๑.๓  ระดับปริญญาตรี  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  ปีละ  ๑๐,๐๐๐. บาท
๔.๑.๔  ระดับปริญญาตรี  (คณะแพทยศาสตร์)  ปีละ  ๑๐,๐๐๐.  บาท 
มูลค่าเงินทุนอาจมากกว่าที่มูลนิธิฯ กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้บริจาคที่ให้ทุนเป็นรายปี

๕. จำนวนทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์” ที่จะพิจารณาจัดสรรทุนและคัดเลือกนักเรียนทุน ตามระดับและประเภทการศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดอกผลที่ได้รับจากเงินทุนในแต่ละปีด้วย  

๖. คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์” ประกอบด้วย  ผู้แทนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ  ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  เห็นสมควร

๗. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน  มีดังต่อไปนี้
       ๗.๑  ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 
๗.๑.๑  เป็นนักเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากสถานศึกษาของผู้สมัครขอรับทุน
  ๗.๑.๒  กำลังเรียนอยู่ในชั้น ปวช. ปีที่ ๑
๗.๑.๓  มีผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า  ๒.๕๐
๗.๑.๔  มีฐานะยากจน  และสถานศึกษาเห็นว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ
๗.๑.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร
๗.๑.๖  สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        ๗.๒  ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) 
         ๗.๒.๑  เป็นนักเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากสถานศึกษาของผู้สมัครขอรับทุน         
                 ๗.๒.๒  กำลังเรียนอยู่ชั้น ปวช.ปีที่ ๓ มีผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
         ๗.๒.๓  มีฐานะยากจน  สถานศึกษาเห็นว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ
         ๗.๒.๔  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร
         ๗.๒.๕  สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

         ๗.๓  ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
          ๗.๓.๑  เป็นนักเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากสถานศึกษาของผู้สมัครขอรับทุน         
                  ๗.๓.๒  กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
          ๗.๓.๓  มีฐานะยากจน  สถานศึกษาเห็นว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ
          ๗.๓.๔  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร
          ๗.๓.๕  สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๘.  การยื่นใบสมัคร
 ๘.๑  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุน ต้องแจ้งความประสงค์ต่อ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการหรืออธิการ จากโรงเรียนหรือวิทยาลัยของตน และเมื่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการหรืออธิการ ของสถาบันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนแล้ว จะจัดส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครให้มูลนิธิฯ  พิจารณาคัดเลือกต่อไป
 ๘.๒  ผู้ที่โรงเรียน หรือวิทยาลัยคัดเลือกให้สมัครขอรับทุน  ต้องปฏิบัติดังนี้
   ๘.๒.๑  ผู้สมัครต้องกรอก ใบสมัครขอรับทุน ด้วยลายมือ (ตัวบรรจง) ของตนเองหนึ่งฉบับ และเขียนประวัติย่อของตนตามความเป็นจริง 
           ๘.๒.๒ ผู้สมัครต้องให้ผู้ปกครองกรอกข้อความในหนังสือรับรองของผู้ปกครอง  
 ๘.๓  การส่งชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุน สถานศึกษาต้องกรอกรายละเอียดใน แบบสำหรับสถานศึกษากรอกรายละเอียดของผู้สมัครขอรับทุน  จัดส่งไปพร้อมกับใบสมัครและเอกสารของผู้สมัครขอรับทุนตามข้อ ๗

๙.  การคัดเลือก  คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์”  จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรให้ได้รับทุนและนำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  และ แจ้งผู้ให้รับการคัดเลือกได้ทราบต่อไป

๑๐.  การเพิกถอนสิทธิของผู้รับทุน
              ๑๐.๑  ตาย
              ๑๐.๒  ถูกให้ออกจากสถานศึกษา  
              ๑๐.๓  สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองหรือจากผู้บริหารสถานศึกษา
              ๑๐.๔  คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเห็นสมควรงดให้ทุน
              ๑๐.๕  เมื่อมูลนิธิฯ  ไม่ประสงค์จะให้ทุนต่อไป
๑๑.  การบริหารทุน
              ๑๑.๑ มูลค่าของทุนตามข้อ ๔ อาจจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
              ๑๑.๒  คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา “นวฤกษ์” ขอความร่วมมือจากสถานศึกษา  เมื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ แล้ว  ดังนี้
          - ระดับปวช. , ปวส.  สถานศึกษาต้องรายงานผลการเรียนของผู้รับทุน ปีละ  ๒  ครั้ง  ภายหลังการสอบผ่านการศึกษาแต่ละภาคเรียน   - ระดับอุดมศึกษา  ผู้รับทุนต้องรายงานผลการเรียนต่อมูลนิธิฯ ทุกภาคเรียนอย่างเร็วที่สุด  หรือจะส่งผ่านให้ทางสถานศึกษาแจ้งมูลนิธิฯ ก็ได้

๑๒.  การเบิกจ่ายเงินทุน  มูลนิธิฯ  จะแบ่งจ่ายเงินทุนการศึกษาปีละ ๒ ครั้ง  ภาคเรียนที่ ๑  เดือน มิถุนายน   ภาคเรียนที่ ๒  เดือนพฤศจิกายน  ของทุกปี    ตามมูลค่าของทุนที่ผู้รับทุนได้รับ  โดยจัดส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้รับทุนศึกษาอยู่  โดยมีเงื่อนไขว่ามูลนิธิฯ  จะไม่จัดส่งเงินทุนการศึกษาภาคเรียนต่อไปจนกว่าจะได้รับผลการเรียนของผู้รับทุนในภาคเรียนที่ผ่านมา
  มูลนิธิฯ จะใช้ระเบียบทุนการศึกษานี้ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
.....................................................
 


 

 

Post Rating

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register