Site Logo
09
วิธีการบริจาคเงินทุน

  
ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน สามารถบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดังนี้
๑. ส่งโดยตรงที่สำนักงาน  มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
            อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขที่ ๙๒๘  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กทม. ๑๐๑๑๐
    โทร. ๐๒- ๓๙๑-๓๗๙๖ , ๐๒-๓๙๑-๒๓๒๔
    โทรสาร. ๐๒-๓๙๑-๒๓๕๔
๒. ส่งเช็คสั่งจ่าย ในนาม “มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์”  
๓. โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ  เลขที่ ๐๗๘-๑-๐๖๔๐๐-๑   กระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์  เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งสำเนาใบโอนเงินให้มูลนิธิฯ  เพื่อมูลนิธิฯ  จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป


 


 

 

Post Rating

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register