Site Logo
08

 

รายนามที่ปรึกษา และ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

ที่ปรึกษา
๑.คุณหญิงแสงเดือน  ณ นคร
๒.หม่อมราชวงศ์โอภาศ    กาญจนะวิชัย
๓.นางขจิตพรรณ  ไทยเพ็ชร
๔.นายโชติ  โสภพนิช
๕.ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์  พูลทรัพย์
๖.ดร.วิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์

กรรมการ

๑.นางเดือนฉาย คอมันตร์                            ประธานกรรมการบริหาร
๒.นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์                             
 รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑
๓.นายวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์                       รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๒
๔.นางสาววัลลีย์  วงศ์ภักดี                           เหรัญญิก
๕.นายบุญจง  ลิ้มอุดมพร                             กรรมการ
๖.นางมุกดา  จิราธิวัฒน์  เอื้อวัฒนะสกุล           กรรมการ
๗.นายโฉลกพร  ผลชีวิน                             กรรมการ
๘.นายปาลชัย  มีศุข                                    กรรมการ
๙.นางสุธิดา  กัลยาณรุจ                               กรรมการ
๑๐.นางพนิดา  วิชัยดิษฐ                               กรรมการ
๑๑.นางสาวสุภรณ์  ปรีชาอนันต์                      กรรมการ
๑๒.นายประสิทธิ์   บุญทรง                            กรรมการ
๑๓.นางสิริรัตน์ เกษประทุม                            กรรมการ
๑๔.นางสาวจารุวรรณ  ธรรมวิทย์                     กรรมการ
๑๕.นายขรรค์ชัย  คงเสน่ห์                            กรรมการ
๑๖.รศ.นพ.วิทเชษฐ  พิชัยศักดิ์                       กรรมการ
๑๗.พลโทหญิงคนึงนิจ  พึ่งแย้ม                      กรรมการ
๑๘.นางประอรพรรณ  อยู่สถาพร                     กรรมการ
๑๙.นางสุภัทร  เงินดี                                    กรรมการ
๒๐.นายพงศ์ธร  ธาราไชย                              กรรมการ
๒๑.นายสมเจตน์  เมฆพายัพ                           กรรมการ
๒๒.นางปาริชาติ  ปราบ                                 กรรมการ
๒๓. นางวรรณวิไล  วรวิกโฆษิต                       กรรมการและเลขาธิการ
๒๔.นางสุพัฒตรา  ลิมปะพันธุ์                         กรรมการและรองเลขาธิการ
๒๕.นางจารุพร   พุทธวิริยากร                         กรรมการและรองเลขาธิการ

คณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์” 

นางเดือนฉาย   คอมันตร์                                ที่ปรึกษา
นางสาววัลลีย์   วงศ์ภักดี                                ที่ปรึกษา
๑.นายบุญจง   ลิ้มอุดมพร                               ประธานอนุกรรมการ
๒.นางวรรณวิไล   วรวิกโฆษิต                          รองประธานอนุกรรมการ
๓.นางวัฒนา  บุญเสนอ                                  อนุกรรมการ
๔.นางสุพัฒตรา   ลิมปะพันธุ์                           อนุกรรมการ
๕.นายปาลชัย   มีศุข                                     อนุกรรมการ
๖.นายโฉลกพร   ผลชีวิน                                อนุกรรมการ
๗.นายทวีชัย   เหลี่ยมศิริวัฒนา                        อนุกรรมการ
๘.นางจารุพร   พุทธวิริยากร                            อนุกรรมการ
๙.นางปาริชาติ   ปราบ                                   อนุกรรมการ
๑๐.นางพนิดา   วิชัยดิษฐ                                อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๑.นายสุภัทร   สุนทรภักดี                              อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา “ม.น.ข.” 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์   พูลทรัพย์                           ที่ปรึกษา
.นายวีระศักดิ์   ฮุนเมฆาเวทย์                                             ประธานอนุกรรมการ
.นายโฉลกพร   ผลชีวิน                                                    รองประธานอนุกรรมการ
.นางวรรณวิไล   วรวิกโฆษิต                                              รองประธานอนุกรรมการ
.นางสาววัลลีย์   วงศ์ภักดี                                                  อนุกรรมการ
.นางสุธิดา   กัลยาณรุจ                                                     อนุกรรมการ
.นางสุพัฒตรา   ลิมปะพันธุ์                                                อนุกรรมการ
.นางจารุพร   พุทธวิริยากร                                                 อนุกรรมการ
.นางสาวสุภรณ์   ปรีชาอนันต์                                              อนุกรรมการ
.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนกุล   
(รองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ)                   อนุกรรมการ              
๑๐.นายชาญชัย   สุวรรณวัฒน์                                
(เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ)                     อนุกรรมการ
๑๑.ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                       อนุกรรมการ
๑๒.ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                         อนุกรรมการ
๑๓.ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                         อนุกรรมการ
๑๔.ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล                                                อนุกรรมการ
๑๕.ผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                   อนุกรรมการ
๑๖.ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร                                              อนุกรรมการ
๑๗.ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                  อนุกรรมการ
๑๘.ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ        อนุกรรมการ
๑๙.ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   อนุกรรมการ
๒๐.ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                              อนุกรรมการ
๒๑.ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                             อนุกรรมการ
๒๒.ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                     อนุกรรมการ
๒๓.ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา                                                  อนุกรรมการ
๒๔.ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                อนุกรรมการ
๒๕.ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                         อนุกรรมการ
๒๖.ผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                         อนุกรรมการ
๒๗.ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                  อนุกรรมการ
๒๘.ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                 อนุกรรมการ
๒๙.ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ                                               อนุกรรมการ
๓๐.ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                           อนุกรรมการ
๓๑.ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                           อนุกรรมการ
๓๒.นางสิริรัตน์   เกษประทุม                                                   อนุกรรมการและเลขานุการ
๓๓.นายประสิทธิ์   บุญทรง                                                     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔.นายสุภัทร   สุนทรภักดี                                                     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน

นางเดือนฉาย   คอมันตร์                                                    ที่ปรึกษา
นางสาววัลลีย์   วงศ์ภักดี                                                    ที่ปรึกษา
๑.นายวีระศักดิ์   ฮุนเมฆาเวทย์                                                 ประธานอนุกรรมการ
๒.ประธานอนุกรรมการจัดหาทุน                                                อนุกรรมการ
.ประธานอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์”     อนุกรรมการ
.ประธานอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา “ม.น.ข.”                      อนุกรรมการ
.ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์                                          อนุกรรมการ
.นางวรรณวิไล   วรวิกโฆษิต                                                   อนุกรรมการและเลขานุการ
.นางจารุพร   พุทธวิริยากร                                                     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ดร.จรูญ   ไชยศร                                                                   ที่ปรึกษา
นางขจิตพรรณ   ไทยเพ็ชร                                                       ที่ปรึกษา
นางเดือนฉาย  คอมันตร์                                                           ที่ปรึกษา
นายสุรวัฒน์   ชมภูพงษ์                                                           ที่ปรึกษา
.นางสุพัฒตรา  ลิมปะพันธุ์                                                      ประธานอนุกรรมการ
.นางสาวจารุวรรณ  ธรรมวิทย์                                                  รองประธานอนุกรรมการ
.นางสลักจิต   อุบลวิรัตนา                                                      อนุกรรมการ
.นางพนิดา   วิชัยดิษฐ                                                           อนุกรรมการ
.นางสาวกิติพร  บุญอ่ำ                                                          อนุกรรมการ
.นายวิศิษฐ์   เจียรนัย                                                             อนุกรรมการ
๗.นายจัตรตุพล  ลามา                                                             อนุกรรมการ
.นางสาวปรานี   บุญยรัตน์                                                       อนุกรรมการ
.นางสาวลัดดา   เจริญชาศรี                                                     อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐.นางสาวธนภค  วรรณรักษ์                                                     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                            

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register