Site Logo
11

รายนามคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 2562-2564

รายนามคณะกรรมการบริหาร

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร                      ที่ปรึกษา
หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย           ที่ปรึกษา
นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร                       ที่ปรึกษา
นายโชติ โสภพนิช                                ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ที่ปรึกษา
ดร.วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์                        ที่ปรึกษา

1.นางเดือนฉาย คอมันตร์                  ประธานกรรมการบริหาร
2.นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์                    รองประธานกรรมการบริหาร คนที่1
3.นายวีระศักดิÍ ฮุนเมฆาเวทย์             รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
4.นางสาววัลลีย์ วงศ์ภักดี                   เหรัญญิก
5.นายบุญจง ลิ้มอุดม                        กรรมการ
6.นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล   กรรมการ
7.โฉลกพร ผลชีวิน                           กรรมการ
8.นายปาลชัย มีศุข                           กรรมการ
9.นางสุธิดา กัลยาณรุจ                      กรรมการ
10.นางพนิดา วิชัยดิษฐ                      กรรมการ
11.นางสาวสุภรณ์ ปรีชาอนันต์              กรรมการ
12.นายประสิทธิ์ บุญทรง                     กรรมการ
13.นางสิริรัตน์ เกษประทุม                   กรรมการ
14.นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์             กรรมการ
15.นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์                     กรรมการ
16.รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์               กรรมการ
17.พลโทหญิงคนึงนิจ พึ่งแย้ม              กรรมการ
18.นางประอรพรรณ อยู่สถาพร              กรรมการ
19.นางสุภัทร เงินดี                             กรรมการ
20.นายพงศ์ธร ธาราไชย                      กรรมการ
21.นายสมเจตน์ เมฆพายัพ                   กรรมการ
22.นางปาริชาติ ปราบ                          กรรมการ
23.นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต                 กรรมการและเลขาธิการ
24.นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์                   กรรมการและรองเลขาธิการ
25.นางจารุพร พุทธวิริยากร                    กรรมการและรองเลขาธิการ
 

รายนามคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา

นางเดือนฉาย คอมันตร์                               ที่ปรึกษา
นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์                                ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์      ที่ปรึกษา 
1.นายวีระศักดิÍ ฮุนเมฆาเวทย์                       ประธานอนุกรรมการ
2.นายประสิทธิ์ บุญทรง                               รองประธานอนุกรรมการ
3.นายโฉลกพร ผลชีวิน                               รองประธานอนุกรรมการ
4.นางสาววัลลีย์ วงศ์ภักดี                                    อนุกรรมการ
5.นางสิริรัตน์ เกษประทุม                                     อนุกรรมการ
6.นางสาวสุภรณ์ ปรีชาอนันต์                                อนุกรรมการ
7.นางพนิดา วิชัยดิษฐ                                        อนุกรรมการ
8.นางประอรพรรณ อยู่สถาพร                               อนุกรรมการ
9.นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์                                   อนุกรรมการ
10.นางสุธิดา กัลยาณรุจ                                      อนุกรรมการ
11.ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
    วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                          อนุกรรมการ
    (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)           
12.ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       อนุกรรมการ
     (นางอรชา จิวโฮฮวด)
13.ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ
     (นางสาวสุชาดา สภาพงศ์)
14.นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต                           อนุกรรมการและเลขานุการ
15.นางจารุพร พุทธวิริยากร                             อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการจัดหาทุน

นางเดือนฉาย คอมันตร์                                 ที่ปรึกษา
นายโชติ โสภณพนิช                                    ที่ปรึกษา
นางมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล จิราธิวัฒน์                 ที่ปรึกษา
นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์                                  ที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์                            ที่ปรึกษา 
1.นายปาลชัย มีศุข                                      ประธานอนุกรรมการ
2.ดร.พงศ์ธร ธาราไชย                                 รองประธานอนุกรรมการ
3.นางปาริชาติ ปราบ                                    อนุกรรมการ
4.นางสาววัลลีย์ วงศ์ภักดี                              อนุกรรมการ
5.นายบุญจง ลิ้มอุดมพร                                อนุกรรมการ
6.นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต                           อนุกรรมการ
7.นายโฉลกพร ผลชีวิน                                 อนุกรรมการ
8.นางประอรพรรณ อยู่สถาพร                         อนุกรรมการ
9.นางสุธิดา กัลยาณรุจ                                  อนุกรรมการ
10.นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์                           อนุกรรมการ
11.รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์                         อนุกรรมการ
12.นายประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย                     อนุกรรมการ
13.นายประสาร จิรสกุลชัย                              อนุกรรมการ
14.นางจารุพร พุทธวิริยากร                             อนุกรรมการ
15.นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์                         อนุกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน

นางเดือนฉาย คอมันตร์                        ที่ปรึกษา
นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์                         ที่ปรึกษา
นางสาววัลลีย์ วงศ์ภักดี                        ที่ปรึกษา
1.นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์                 ประธานอนุกรรมการ
2.ประธานอนุกรรมการจัดหาทุน              อนุกรรมการ
3.ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์        อนุกรรมการ
4.ประธานอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา อนุกรรมการ
5.นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต                   อนุกรรมการและเลขานุการ
6.นางจารุพร พุทธวิริยากร                      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

นางเดือนฉาย คอมันตร์                         ที่ปรึกษา
นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร                       ที่ปรึกษา
นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์                           ที่ปรึกษา
ดร.จรูญ ไชยศร                                   ที่ปรึกษา
1.ดร.พงศ์ธร ธาราไชย                           ประธานอนุกรรมการ
2.นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์                  รองประธานอนุกรรมการ
3.นางประอรพรรณ อยู่สถาพร                  อนุกรรมการ
4.นายสมเจตน์เมฆพายัพ                        อนุกรรมการ
5.นางสาวณัฐชานันท์ คุณารัตนพฤกษ์        อนุกรรมการ
6.นางสาวลัดดา เจริญชาศรี                     อนุกรรมการ
7.นายวิศิษฐ์ เจียรนัย                              อนุกรรมการ
8.นางสาวปราณีบุญรัตน์                          อนุกรรมการ
9.นายจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก            อนุกรรมการ
10.นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์                     อนุกรรมการและเลขานุการ
11.นางสาววิอันนาสิตา บ่อเกิด                  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register