Site Logo
06

ผลงานของ ม.น.ข. ในรอบ ๖๐ ปี 

ในวาระที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ดำเนินงานมาครบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๖๔ ผลงานที่มูลนิธิฯ ภาคภูมิใจที่สุด คือการเป็นองค์กรนำร่องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และให้โอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมจนจบมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปัจจุบัน มีผลผลิตที่เป็นรูปธรรม คือ อดีตนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในหลากหลายสาขาอาชีพอยู่ในปัจจุบัน

จากการประกาศตามหาอดีตนักเรียนทุน ม.น.ข. ทุกรุ่น ให้เขียนเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาหลังจากจบการศึกษาจนถึงปัจจุบัน มีอดีตนักเรียนทุนที่ติดต่อได้และได้ส่งข้อเขียนกลับมา ทางมูลนิธิฯจึงขอนำเรื่องราวชีวิต ความเป็นอยู่ และหน้าที่การงานของอดีตนักเรียนทุนทุกคนที่ส่งมา ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแบบอย่างและประสบการณ์สำหรับสังคมและนักเรียนทุนรุ่นต่อๆไป


ท่านสามารถ click ที่ชื่อของอดีตนักเรียนทุนแต่ละคน เพื่อเข้าอ่านเรื่องราวของคนๆนั้น

รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา บัวเจริญ
อดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสมเจตน์ เตรคุพ
อดีตรองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายวิศาล อั่งสกุล
อดีตผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)

นายทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
อดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

นายธงชัย จันทราทิพย์
ที่ปรึกษาบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์
อดีตที่ปรึกษาสำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางรวิวรรณ สุทธิรักษ์
ข้าราชการครูบำนาญ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการรัชดา

ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

นางสิรินิจจ์ วัฒนกมล
Country Manager – Information Services (Thailand),  Linde (Thailand)

แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข
สูติ-นรีแพทย์ แผนกสูติ-นรีเวชกรรม แพทย์เชี่ยวชาญ (นายแพทย์ ๙) โรงพยาบาลพิจิตร 

นางสาวสมจิตต์ ธรรมฉัตร
ข้าราชการครูบำนาญ อดีตหัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายสมเดช อุทัยรัตน์
เจ้าของกิจการส่วนตัว

นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายสมศักดิ์ พระแท่น 
ข้าราชการครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" จ. สุพรรณบุรี

นายปรมินทร์ มูลเพ็ญ
วิศวกรอาวุโส ANCA Manufacturing (Thailand) Ltd 

นางสาวพัชรี สีกานิล
พยาบาล หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (รามาฯ บางพลี)

นางลัดดา ไผ่ศิริ
ข้าราชการครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75

นางสาวดาว ยอดขัน
Technical Sale Co. บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด
 

นางสาวธัญดา รอดเสียงล้ำ
ข้าราชการครู โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 

 

 


Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register