Site Logo
06

ผลงานของ ม.น.ข. ในรอบ ๖๐ ปี
 

ในวาระที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ดำเนินงานมาครบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๖๔ ผลงานที่มูลนิธิฯ ภาคภูมิใจที่สุด คือการเป็นองค์กรนำร่องในการให้โอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมจนจบมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปัจจุบัน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกไปรับใช้ชาติหลากหลายอาชีพ ผลิตผลที่เป็นรูปธรรม ก็คือ บรรดาอดีตนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมอยู่ในปัจจุบัน

จากการประกาศตามหาอดีตนักเรียนทุน ม.น.ข. ทุกรุ่น ให้เขียนเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาหลังจากจบการศึกษาจนถึงปัจจุบัน มีอดีตนักเรียนทุนที่ติดต่อได้และได้ส่งข้อเขียนกลับมา ทางมูลนิธิฯจึงขอนำเรื่องราวชีวิต ความเป็นอยู่ และหน้าที่การงานของอดีตนักเรียนทุนทุกคนที่ส่งมา ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแบบอย่างและประสบการณ์สำหรับสังคมและนักเรียนทุนรุ่นต่อๆไป


ท่านสามารถ click ที่ชื่อของอดีตนักเรียนทุนแต่ละคน เพื่อเข้าอ่านเรื่องราวของคนๆนั้น

รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา บัวเจริญ
อดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ พิศเพลิน เขียวหวาน
อดีตหัวหน้าศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล (สทว.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายประสงค์ ธาราไชย 
ประธานกรรมการบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด และบริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ วิสารทานนท์
อดีตหัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพงษ์  คุณเลิศกิจ 
ข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสมเจตน์ เตรคุพ
อดีตรองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายวิศาล อั่งสกุล
อดีตผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)

นายทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
อดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

นายธงชัย จันทราทิพย์
ที่ปรึกษาบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์
อดีตที่ปรึกษาสำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางรวิวรรณ สุทธิรักษ์
ข้าราชการครูบำนาญ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการรัชดา

นายธานี เจียมพานทอง 
อดีตผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง การประปานครหลวง

นายสุประวัติ ใจสมุทร
ประธานบริหารสำนักกฎหมาย บริษัท สุประวัติอินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จํากัด

ทันตแพทย์หญิงอรศรี อรัญนารถ
อดีตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิง อุไรวรรณ โชติเกียรติ
นายกสมาคมเด็กพิการแต่กำเนิดแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข
สูติ-นรีแพทย์ แผนกสูติ-นรีเวชกรรม แพทย์เชี่ยวชาญ (นายแพทย์ ๙) โรงพยาบาลพิจิตร 

นางสาวสมจิตต์ ธรรมฉัตร
ข้าราชการครูบำนาญ อดีตหัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นางสิรินิจจ์ วัฒนกมล
Country Manager – Information Services (Thailand),  Linde (Thailand)

นายสำราญ วารินศิริรักษ์
ครูหัวหน้าวิชาการ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

นางนิษฐิ์ พิทักษ์ 
อดีตครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยไห ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

นายแพทย์เฉลียว ธรรมเมธา
คลินิกส่วนตัว อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวทัศนีย์ สิงหนาท 
นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย กรมสรรพากร

นายสมเดช อุทัยรัตน์
เจ้าของกิจการส่วนตัว

นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นางกนกพร สังข์สมุทร
เจ้าของกิจการค้าส่งในตลาดไท จ.ปทุมธานี

นายสมศักดิ์ พระแท่น 
ข้าราชการครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" จ. สุพรรณบุรี

นายภูพิพัฒน์ สังข์สุวรรณ 
ประธานนักเรียนเก่า มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

นายบัญญัติ ไม้งาม
ผู้อำนวยการบริหาร บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์

นายปรมินทร์ มูลเพ็ญ
วิศวกรอาวุโส ANCA Manufacturing (Thailand) Ltd 

นางสาวสุคนธา พอกพูน 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าต่างประเทศ บริษัท น้ำตาลมิตรผล

นางลัดดา ไผ่ศิริ
ข้าราชการครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75

นางสาวดาว ยอดขัน
Technical Sale Co. บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด
 

นายฐานุกูล บุญสิมา
เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวธัญดา รอดเสียงล้ำ
ข้าราชการครู โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
  

นางสาวพัชรี สีกานิล
พยาบาล หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (รามาฯ บางพลี) 

 

 


Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register