Site Logo
ความเป็นมา มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

      มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีกำเนิดเนื่องมาจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมสัมมนาว่าด้วยจริยศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2504 หลังจากนั้นบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาและบรรดาผู้ที่เสนอแนะได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน” ขึ้น โดยเงินทุนซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในเดือนสิงหาคม 2504 และเมื่อความทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินซึ่งมีผู้จงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาท ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช 2504 เป็นทุนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2504 ด้วย และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภิกาของมูลนิธิฯ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ตลอดมาและยังทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนแก่มูลนิธิฯ หลายประการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับไว้เป็นหลักในการบริหารงานของมูลนิธิฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม

   -มูลนิธิฯ มีชื่อเต็ม "มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์" มีชื่อย่อ "ม.น.ข"

   -มูลนิธิฯ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ "FOUNDATION FOR THE WELFARE OF NEEDY SCHOOLCHILDREN UNDER ROYAL PATRONAGE OF HER MAJESTY THE QUEEN"

   มูลนิธิฯ มีสำนักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ เดิม) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

   โทรศัพท์ 0-2391-3796 , 0-2391-2324 โทรสาร 0-2391-2354

มีกรรมการ 3 คณะ

      1. คณะกรรมการอุปถัมภ์ ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารให้ช่วยอุปถัมถ์ค้ำชูมูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้งานของมูลนิธิฯ ดำเนินไปได้ด้วยดี

      2. คณะกรรมการกลาง ประกอบด้วยผู้ที่รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารซึ่งมีจำนวนไม่จำกัด มีหน้าที่ควบคุมนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้ที่ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกลาง นับตั้งแต่เริ่มตั้งมูลนิธิฯ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีรายพระนามและรายนาม ดังนี้

      พ.ศ. 2504 - 2505 ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล

      พ.ศ. 2506 - 2507 ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์

      พ.ศ. 2508 - 2513 ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร

      พ.ศ. 2514 - 2518 หม่อมเจ้าอาชวดิศ ดิศกุล

      พ.ศ. 2519 - 2522 พลโทเฉลิมชัย จารุวัสตร์

      พ.ศ. 2523 - 2538 คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร

      พ.ศ. 2529 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

      พ.ศ. 2530 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์

      พ.ศ. 2530 – 2544 คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร

      พ.ศ.2545 - 2547 หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย

      3. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่เกิน 27 คน และไม่ต่ำกว่า 9 คน คณะกรรมการบริหารจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งนายกกรรมการบริหารคือ

      พ.ศ. 2504 - 2529 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

      พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

 

คณะอนุกรรมการ

      เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 4 คณะ และคณะกรรมการ 2 คณะ รวมทั้งสิ้น 6 คณะ ดังนี้

      1. คณะอนุกรรมการหาทุน

      2. คณะอนุกรรมการสำรวจและวัดผล

      3. คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

      4. คณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

      5. คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา ม.น.ข.

      6. คณะกรรมการบริหารทุนนวฤกษ์

      คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการทั้ง 6 คณะนี้ มีหน้าที่ตามชื่อของคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการนั้น ๆ และให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการทั้ง 6 คณะนี้ ดำเนินงานให้ประสานสัมพันธ์กัน

 

การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน ให้ได้รับการศึกษาตามควรแก่อัตภาพ

      2. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำรวจและศึกษาค้นคว้าภาวะความขาดแคลน และความต้องการของนักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อนำมาพิจารณาหาทางช่วยเหลือ

      3. เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและแจกจ่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน

      4. เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยราชการ และองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดีในสังคม

 

ขอบข่ายในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน

      1. นักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ คือ นักเรียนนอกเกณฑ์บังคับถึงระดับอุดมศึกษา ให้ความช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษา

      2. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในระยะเริ่มแรกมูลนิธิฯ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลนโดยทั่วไป ส่วนการให้ความช่วยเหลือในที่แห่งใดก่อนหลังนั้นจะต้องมีการสำรวจภาวะความขาดแคลนและความต้องการที่แท้จริงของนักเรียนในท้องถิ่นก่อน

      3. ระยะเวลาและประเภทของความช่วยเหลือที่มูลนิธิฯ จะให้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับสภาพและฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นเป็นสำคัญ

      4. ประเภทของความช่วยเหลือ อาจแบ่งได้ดังนี้

            4.1 ความช่วยเหลือในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ

            4.2 ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ มูลนิธิฯ พยายามส่งเสริมให้ท้องถิ่นและโรงเรียนหาทางช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในท้องถิ่นของตนโดย มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ เช่น การฝึกอบรมและการวางแผนปฏิบัติงาน ส่วนในด้านการเงินซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น มูลนิธิฯ ก็พยายามหาทางช่วยด้วยวิธีการที่รัดกุม

            4.3 ความช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษา มูลนิธิฯ พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นคนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีความขยันอดทน ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อหลังจากสำเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้ว

            4.4 ความช่วยเหลือประเภทอื่น ๆ ตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 

การหาทุน

      มูลนิธิฯ พิจารณาหาทุนดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนด้วยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เพื่อขอรับบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคตลอดจนแรงงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น

      1. บริจาคเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาคไปดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

      2. บริจาคเงินจำนวนหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขไว้ให้มูลนิธิฯ จัดหาผลประโยชน์เพื่อนำมาเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นคนดี มีความประพฤติดี ขยัน อดทน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ หลังจากสำเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้ว

      3. รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์การศึกษา เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปแจกจ่ายแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทั่วไป

 

การดำเนินงาน

      ก่อนที่มูลนิธิฯ จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ของโรงเรียนหรือของท้องถิ่นใด มูลนิธิฯ จะต้องทำการสำรวจก่อนดังต่อไปนี้

      1. สำรวจสภาวะความเป็นอยู่และความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน

      2. สำรวจสภาพท้องถิ่น ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจตลอดจนอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นนั้น

      3. สำรวจว่า มีหน่วยราชการหรือองค์การใดที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ตรงกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ บ้างและหน่วยงานราชการหรือองค์การนั้น ๆ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในท้องถิ่นใด และมีโครงการจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนในอนาคตอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการประสานงานด้านช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

 

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

      การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน มูลนิธิฯ จะอาศัยผลจากการสำรวจเป็นหลักในการพิจารณาเพื่อดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานราชการดังต่อไปนี้

      1. พิจารณาผู้ที่สมควรให้ความช่วยเหลือก่อนและหลังตามลำดับ

      2. พิจารณาว่า มูลนิธิฯ ควรจะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลนประเภทใดก่อนและหลัง

      3. พิจารณาว่า มูลนิธิฯ สมควรจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนมากที่สุด

 

ในการจัดสรรทุนการศึกษา มูลนิธิฯ ได้แบ่งทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ

      1. ทุนนวฤกษ์ เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดทุน เมื่อปี พ.ศ. 2508 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน จำนวน 51,111 บาท และให้เก็บเฉพาะดอกผล เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรีได้ศึกษาตามศักยภาพ

      2. ทุน ม.น.ข. เป็นกองทุนที่มีผู้บริจาคเป็นรายปีหรือเงินก้อนเก็บเฉพาะดอกผล มอบเป็นทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือตามที่ผู้บริจาคต้องการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register