Site Logo
Text/HTML
รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการกลาง | รายนามคณะกรรมการการบริหาร | รายนามคณะอนุกรรมการหาทุน | รายนามคณะอนุกรรมการประเมินผล | รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ | รายนามคณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ | รายนามคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา ม.น.ข. | รายนามคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษานวฤกษ์
 
Show as single page

รายนามคณะกรรมการกลางของ
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร  สวัสดิวัตน์

ประธานกิตติมศักดิ์ 

หม่อมราชวงศ์โอภาศ  กาญจนะวิชัย

ประธานกรรมการกลาง

ท่านผู้หญิงกระจ่างศรี  กีรติบุตร

กรรมการ

นายกล้า  สมตระกูล 

กรรมการ

นางสาวกานต์มณี  ศักดิ์เจริญ

กรรมการ

นายเกียรติ   วัธนเวคิน

    กรรมการ

นายโกศล   ชูช่วย

 กรรมการ

 

   

นายชวน   หลีกภัย

กรรมการ

นายเชาว์  เชาว์ยั่งยืน

กรรมการ

นายแพทย์ดุสิต   สุนทราณู

กรรมการ

หม่อมดุษฎี  บริพัตร ณ อยุธยา

กรรมการ

นายแถมสิน   รัตนพันธุ์

กรรมการ

นางสาวนภา   พงศ์พิพัฒน์

กรรมการ

หม่อมราชวงศ์นริศรา   จักรพงษ์

กรรมการ

นางบุญนาค   เสียงสุวรรณ

กรรมการ

นางประยงค์   สุทธิรัตน์ 

กรรมการ

 

กรรมการ

นางปราณี   พุกภักดี

กรรมการ

คุณหญิงพรทิพย์   ณรงค์เดช

กรรมการ

ท่านผู้หญิงภรณี   มหานนท์

กรรมการ

 

กรรมการ

นางมัลลิกา   ซาเลบาย

กรรมการ

นางรัชดา   คลี่สุนทร

กรรมการ

นายเล็ก   นานา

กรรมการ

นายวัฒนา   นวลสุวรรณ์   กรรมการ
นางสาววันเพ็ญ   จันทรวิเชียร  กรรมการ
คุณหญิงวิจันทรา   บุนนาค กรรมการ
นายวิชัย   ตันศิริ กรรมการ
นายวิชา   เศรษฐบุตร กรรมการ
นายวิฑูร   จักกะพาก กรรมการ
ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์   วีรานุวัตติ์  กรรมการ
นางศิริเพ็ญ   นามสูงเนิน   กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ   ธีระปถัมภ์   กรรมการ
นายสง่า   ลีนะสมิต กรรมการ
ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ   ล่ำซำ  กรรมการ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์   บริพัตร กรรมการ
นายสุธรรม   ปั้นประเสริฐ กรรมการ
คุณหญิงสุชาดา   ถิระวัฒน์ กรรมการ
นายสุรินทร์   โกสิยางกูร กรรมการ
นายสุวัฒน์   เงินฉ่ำ  กรรมการ
คุณหญิงแสงดาว   สยามวาลา   กรรมการ
คุณหญิงแสงเดือน  ณ  นคร  กรรมการ
นางอรสา  ศาสตระรุจิ  กรรมการ
นางอินทิรา   ตันตริยานนท์ กรรมการ
ท่านผู้หญิงเอื้ออิศรา   บุรณศิริ กรรมการ
นายพลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ กรรมการ
นางสายพิณ  พหลโยธิน กรรมการ
คุณหญิงสุจิตรา  มงคลกิติ กรรมการ

                                                       .............................

 
 
 

รายนามคณะกรรมการกลาง | Page 1 of 8 | รายนามคณะกรรมการการบริหาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register