Site Logo
ทุนการศึกษาพระราชทาน ทุน "นวฤกษ์"


 

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินผู้มีชื่อเสียงรับเป็นผู้แสดงละครประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เรื่อง "ราโชมอน" ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นผู้ประพันธ์บทละครเป็นภาษาไทย รวมทั้งรับเป็นผู้อำนวยการแสดง กำกับการแสดงและร่วมแสดงละครดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ และทางมูลนิธิฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรละครเรื่องนี้ ปรากฏว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอันมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน ๕๑,๑๑๑ บาท เป็นทุนประเดิม และพระราชทานนามทุนนี้ว่า ทุน "นวฤกษ์" โดยให้มูลนิธิฯ เก็บแต่ดอกผลไปใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน

ในการพระราชทานทุนนี้ ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเพื่อเป็นนิมิตอันดี ใคร่จะให้ผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้บริจาคเงินเป็นตัวเลขที่รวมกันแล้วได้ ๙ หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินอย่างน้อยตั้งแต่ ๗๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งเป็นทุนสาขาตามแต่ผู้บริจาคประสงค์คือ "ทุนนวฤกษ์ สาขา...."

ทุนการศึกษาพระราชทานนี้ มีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นคนดีและมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาต่อภายในประเทศจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาตามสมควรแก่อัตภาพ ปัจจุบันทุนการศึกษาพระราชทาน "นวฤกษ์" นี้แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

๑. ระดับมัธยมศึกษา (มีมูลค่าทุนละ ๔,๐๐๐ บาทต่อปี) แบ่งเป็น
 

๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)

๒. ระดับอาชีวศึกษา (มีมูลค่าทุนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี )

๒.๑ ระดับอาชีวศึกษาตอนต้น (ชั้น ปวช.๑-๓)

๓. ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย มีมูลค่าทุนละ ๖,๐๐๐ บาท ต่อปี (ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สังกัดทบวง-มหาวิทยาลัย และสถาบันราชภัฏ)

นับตั้งแต่มูลนิธิฯ ได้รับพระราชทานทุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทุนประเดิมในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๑ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ และยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และ ๒๕๑๕ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่มูลนิธิฯ และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนั้นก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนนวฤกษ์อีกเป็นระยะ ๆ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้นำเงินที่ได้รับพระราชทานรวมกับเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลไว้เก็บดอกผล เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลน ภายใต้การดูแลและคัดเลือกของคณะกรรมการบริหารทุนนวฤกษ์ ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีทุนนวฤกษ์ สาขา... อยู่ถึง ๑๕๒ สาขา และมีนักเรียนทุนนวฤกษ์สำเร็จการศึกษาไปแล้วประมาณ ๙,๐๐๐ คน

.................................................

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register