Site Logo
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนนวฤกษ์

ระเบียบทุนการศึกษาพระราชทาน ทุน “นวฤกษ์” ของ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

1. ทุนการศึกษานี้ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทุนประเดิม 51,111บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อ พ.ศ.2508 และต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลอีกเป็นจำนวนมาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนนี้ว่า ทุน “นวฤกษ์” และให้มูลนิธิฯ ใช้เฉพาะดอกผลเป็นทุนการศึกษา

2. ทุนการศึกษานี้ มุ่งหมายช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นคนดี มีความขยัน อดทน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาในระดับการศึกษา 3 ระดับ คือ

ระดับมัธยมศึกษา (มูลค่าทุน 4,000บาทต่อปี)

- ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับอาชีวศึกษา (มูลค่าทุน 4,000บาทต่อปี)

 - ตั้งแต่ชั้น ปวช. 1 – ชั้น ปวช. 3

ระดับอุดมศึกษา (มูลค่าทุน 6,000บาทต่อปี)

- ตั้งแต่ชั้น ปวส. 1 – ชั้น ปวส. 2

- ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – จบปริญญาตรี

* เอกสารแจกให้ผู้สมัครขอรับุทนศึกษารายละเอียด

3. จำนวนทุน มีจำนวนปีละเท่าไรนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารทุนฯ ตามข้อ ๔ เกณฑ์การแบ่งทุนแต่ละปีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารทุนฯ ตามข้อ ๔ เช่นกัน

4. คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารทุนนวฤกษ์” เพื่อทำหน้าที่บริหารงานเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ เช่น พิจารณาทุนแต่ละปี การแบ่งทุนตามลำดับและประเภท การคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับทุน การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุน เป็นต้น

คณะกรรมการนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เห็นสมควร

การกำหนดจำนวนกรรมการบริหารทุน และการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

5. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน มีดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ

- เป็นนักเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ให้เป็นผู้สมัครขอรับทุน

- กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 - มีผลการเรียนในปีที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.00

- มีฐานะยากจน โรงเรียนเห็นว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ

- มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร

- สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา

- เป็นนักเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ให้เป็นผู้สมัครขอรับทุน

- กำลังเรียนอยู่ในชั้น ปวช. ปีที่ 1

- มีผลการเรียนในปีที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.50

- มีฐานะยากจน โรงเรียนเห็นว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ

- มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร

- สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

- เป็นนักศึกษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากสถานศึกษาของผู้สมัครขอรับทุน

- กำลังเรียนอยู่ ชั้นปีที่ 1

- มีผลการเรียนในปีที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.50

- มีฐานะยากจน โรงเรียนเห็นว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ

- มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร

- สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. การยื่นใบสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุน ต้องแจ้งความประสงค์ต่อ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการหรืออธิการ จากโรงเรียนหรือวิทยาลัยของตน และเมื่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการหรืออธิการ ของสถาบันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนแล้ว ให้จัดส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครให้กรมต้นสังกัด เพื่อจัดส่งให้มูลนิธิฯ พิจารณาคัดเลือกต่อไป

ผู้ที่โรงเรียน หรือวิทยาลัย คัดเลือกให้สมัครขอรับทุน ต้องปฏิบัติดังนี้

- ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครขอรับทุน และเขียนด้วยลายมือ (ตัวบรรจง) ของตนเองหนึ่งฉบับ และเขียนประวัติย่อของตนตามความเป็นจริง

- ผู้สมัครต้องขอให้ผู้ปกครองรับรอง โดยกรอกข้อความในหนังสือรับรองของผู้ปกครอง

- ผู้สมัครต้องส่งใบรับรองแพทย์

- ในการส่งชื่อผู้ที่โรงเรียน วิทยาลัย ได้คัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษานั้น ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ หรืออธิการ ต้องกรอกรายละเอียดในใบแบบสำหรับสถานศึกษากรอกรายละเอียดของผู้สมัครขอรับทุน จัดส่งไปพร้อมกับใบสมัครและเอกสารของผู้สมัครขอรับทุนตามข้อ 6.2

7. การคัดเลือก คณะกรรมการบริหารทุนนวฤกษ์จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนและนำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบต่อไป

8. การเพิกถอนสิทธิของผู้รับทุน

ตาย

ถูกให้ออกจากสถานศึกษามีความผิด

ขาดคุณสมบัติข้อ ง, จ, ฉ ของข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 หรือข้อ 5.3

สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองหรือจากหัวหน้าสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเห็นสมควรงดให้ทุน

เมื่อมูลนิธิฯ ไม่ประสงค์จะให้ทุนต่อไป

9. การบริหารทุน

มูลค่าของทุนการศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา มีมูลค่าทุนละ 4,000 บาทต่อปี

- ระดับอุดมศึกษา มีมูลค่าทุนละ 6,000 บาทต่อปี

มูลค่าของทุนอาจจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การแบ่งจ่ายเงิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารทุนนวฤกษ์

คณะกรรมการบริหารทุนนวฤกษ์ขอความร่วมมือจากโรงเรียน เมื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ แล้ว ดังนี้

- ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โรงเรียนต้องรายงานผลการเรียนของผู้รับทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายหลังผ่านการศึกษาในแต่ละภาคเรียน

- ระดับอุดมศึกษา ผู้รับทุนต้องรายงานผลการเรียนต่อมูลนิธิฯ ทุกภาคเรียนอย่างเร็วที่สุด หรือจะส่งผ่านให้ทางสถานศึกษาแจ้งมูลนิธิฯ ก็ได้

10. การเบิกจ่ายเงินทุน มูลนิธิฯ จะแบ่งจ่ายเงินทุนการศึกษาปีละ 2 ครั้ง ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม ของทุกปี ตามมูลค่าของทุนที่ผู้รับทุนได้รับ โดยจะส่งให้หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้รับทุนศึกษาอยู่ และมีเงื่อนไขว่ามูลนิธิฯ จะไม่จัดส่งเงินทุนการศึกษาให้ จนกว่าจะได้รับผลการเรียนของผู้รับทุนในภาคเรียนที่ผ่านมา

11. ระเบียบทุนการศึกษานี้เป็นแต่เพียงแจ้งให้ทราบเท่านั้นไม่มีผลบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใด

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register