Site Logo
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน ม.น.ข.

ระเบียบทุนการศึกษา ทุน ม.น.ข.
ของ

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

---------------------------------

      ๑. เมื่อมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ นั้น มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ทั้งในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนในด้านทุนการศึกษาด้วย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๖ เป็นต้นมา ได้มีบริษัท องค์การ และเอกชนมีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุนที่มูลนิธิฯ ได้รับบริจาคส่วนใหญ่นี้เป็นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ รับผิดชอบบริหารทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมด และสถานที่ตั้งของสำนักงานมูลนิธิฯ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ เดิม) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๑-๓๗๙๖ , ๐๒-๓๙๑-๒๓๒๔ โทรสาร ๐๒-๓๙๑-๒๓๕๔

      ๒. ทุนการศึกษานี้ มุ่งหมายจะช่วยนิสิต นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย และเป็นผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จนถ้าหากไม่ได้รับทุนช่วยเหลือจะไม่สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรขั้นปริญญาตรีได้

* เอกสารแจกให้ผู้สมัครขอรับทุนของมูลนิธิฯ

      ๓. คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่าคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เพื่อทำหน้าที่บริหารงานเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ เช่น การคัดเลือก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สมควรได้รับทุน การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุน เป็นต้น กรรมการคณะนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ ผู้แทนมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เห็นสมควร

      ๔. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน มีดังต่อไปนี้

         (๑) เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ นิสิต นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย

         (๒) มีอายุระหว่าง ๑๖ – ๒๐ ปี

         (๓) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕

         (๔) มีฐานะยากจน โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เห็นว่าต้องได้รับความช่วยเหลือจึงจะมีโอกาสศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี

         (๕) มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร

         (๖) มีสุขภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

      ๕. การยื่นใบสมัคร

         (๑) ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุน ต้องอ่านระเบียบทุนฉบับนี้ให้เข้าใจ และต้องแจ้งความจำนงต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณบดีของตน แล้ว อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณบดีพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๔

         (๒) ผู้ที่ทางโรงเรียน หรือคณะกรรมการคัดเลือกให้สมัครขอรับทุน ต้องปฏิบัติดังนี้

            (ก) ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครที่เขียนด้วยลายมือตนเองหนึ่งฉบับ

            (ข) ผู้สมัครต้องขอให้ผู้ปกครองรับรอง

            (ค) ผู้สมัครต้องส่งรูปถ่าย ๑ รูป ขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. หน้าตรงไม่ สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี พร้อมกับใบสมัคร

            (ง) ผู้สมัครต้องส่งใบรับรองแพทย์

         (๓) ให้อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณบดี กรอกเอกสาร และส่งใบสมัครขอรับทุนโดยครบถ้วน ถึง เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการ เดิม) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

      ๖. การคัดเลือก

         (๑) คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกหรือคัดเลือกผู้รับทุน แล้วนำผลการพิจารณาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เพื่อตัดสินและชี้ขาดตัวบุคคลที่สมควรจะได้รับทุน คณะกรรมการจะแจ้งผลให้ผู้รับทุนทราบผ่าน อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ / อธิการบดี

         (๒) ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต้องแจ้งผลการสอบ เข้ามหาวิทยาลัยบอกชื่อ – ชื่อสกุล ของตนเอง สถาบันที่สอบได้ คณะ วิชาเอก เป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจโรคแล้ว โดยใช้ใบแจ้งผลของมูลนิธิฯ

      ๗. การเพิกถอนสิทธิ์ของผู้รับทุน

         (๑) ตาย

         (๒) ถูกให้ออกจากสถานศึกษา โดยมีความผิด หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่สมควรแก่วัยหรือแก่สภาพของนักศึกษา

         (๓) ขาดคุณสมบัติข้อ ๔ (๔) , (๕) และ (๖)

         (๔) สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

         (๕) สอบตกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และกรรมการบริหารทุนการศึกษาเห็นควรงดให้ทุน

         (๖) ลาออกเพื่อสอบเข้าเรียนใหม่โดยไม่เปลี่ยนชั้นปี และไม่แจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบ

         (๗) เมื่อมูลนิธิฯ ไม่ประสงค์จะให้ทุนต่อไป

      ๘. การบริหารทุน

         (๑) ทุนการศึกษานี้ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ บาทต่อปี หรือแล้วแต่เจ้าของทุน จะเพิ่มให้เป็นรายๆ เหรัญญิกของมูลนิธิฯ หรือผู้ทำการแทนจะจ่ายเงินทุนให้เป็นงวดๆ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

         (๒) ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง ดังนั้นจึงต้องรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เป็น ประจำทุกภาคเรียน ในเดือนเมษายน และพฤศจิกายน ของทุกปี มิ ฉะนั้นจะไม่ได้รับทุนการศึกษา ในภาคเรียนต่อๆ ไป

      ๙. ระเบียบทุนการศึกษาฉบับนี้ เป็นแต่เพียงการแจ้งให้ทราบเท่านั้น ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใด

..................................

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register