Site Logo
โครงการเฉพาะกิจ

โครงการ เทิดพระเกียรติ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนให้ได้รับการศึกษาตามควรแก่อัตภาพ ในรูปแบบการให้ทุนการศึกษา เช่น ทุนพระราชทุน ทุนนวฤกษ์ ทุนสมเด็จ การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดโครงการเรียนรู้ด้วยการทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงาน โดยบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ต่อมาในปี ๒๕๔๕ ได้พัฒนาโครงการเรียนรู้ด้วยการทำงาน มาเป็นโครงการปลูกฝังเยาวชนให้สนใจการเกษตร ทั้งนี้เห็นว่าเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเกษตรกรที่ยากจน
และตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้ขยายการดำเนินโครงการไปสู่เยาวชนในโรงเรียนตามแนวตะเข็บชายแดน ซึ่งโครงการทุกโครงการที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ต้น ได้ยังประโยชน์ให้แก่เยาวชนอย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภิกาของมูลนิธิฯ ตอนหนึ่งว่า “ ...ฉันทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นนี่ เพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้น จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องอาหารการกิน อย่างที่สองก็คือต้องการให้ทุก ๆ คน ได้มีอาชีพ ได้มีทางทำมาหากิน คือรับเขาเข้ามาและก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่าง ในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงแกะ เลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ ชาวบ้านก็ได้เห็น...” (พระราชเสาวนีย์ ๑๑ ส.ค. ๒๕๔๖)

จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า โรงเรียนบางส่วนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ในด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ จึงดำเนินงาน “โครงการเทิดพระเกียรติ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก” เป็นโครงการต่อเนื่อง เป็นโครงการร่วมมือระหว่างมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ สำนักงานคณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรภาครัฐและเอกชนจำนวนหนึ่ง

ระยะที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๘ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต. บ่อภาค อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
๒.โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงราย
๓. โรงเรียนผไทรวมพล ต. หนองแวง อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์
๔. โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา ต. หาดคำ อ. เมือง จ. หนองคาย
๕. โรงเรียนบ้านรวมไทย ต. หาดงาม อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
๖. โรงเรียนบ้านป่าเด็ง ต. ป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
๗. โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ต. เขาแดง อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา
๘. โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ ต. โล๊จูด อ. แว้ง จ. นราธิวาส


 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register